top of page

Algemene voorwaarden BYSTER

Laatst bijgewerkt op 27 augustus 2023

1. Definities​

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- "BYSTER", gevestigd te Werdorperwaard 7, 3984PR, Odijk (NL), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83758240.

- "Klant", iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten of producten van BYSTER.

2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van BYSTER.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen BYSTER en de Klant.

 

3. Aanbiedingen en Bestellingen

3.1. Alle aanbiedingen en prijzen van BYSTER zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

3.2. Een bestelling wordt geacht te zijn geplaatst wanneer de Klant akkoord gaat met de bestelling via de website van BYSTER.

3.3. BYSTER behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of te annuleren.

 

4. Levering

4.1. Levering van producten geschiedt op het door de Klant opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

4.2. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5. Betaling

5.1. De prijzen van de producten zijn vermeld in Euro (€) en zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

5.2. Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website van BYSTER.

5.3. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is BYSTER gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

 

6. Herroepingsrecht (alleen voor consumenten)

6.1. De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen.

6.2. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

 

7. Garantie

7.1. BYSTER biedt de wettelijke garantie op de geleverde producten.

7.2. De garantie geldt niet bij onjuist of onzorgvuldig gebruik van het product.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. BYSTER is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de geleverde producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van BYSTER.

 

9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud daarvan, waaronder teksten, afbeeldingen en logo's, behoren toe aan BYSTER en/of haar partners.

 

10. Geschillen​

10.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen tussen BYSTER en de Klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

bottom of page